โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมคณะ 0 Comment

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการบริหารการจัดการภายในคณะและการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
๒) เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความสมานสามัคคีของบุคลากรในองค์กร

สถานที่ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี และโรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา

กำหนดการจัดโครงการ

วันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 080-991-1920

Back to Top