โครงการกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องเทาทอง ปี 2561

กิจกรรมคณะ 0 Comment

หลักการและเหตุผล

    กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องเทาทอง เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นในทุกๆปี เพื่อให้นิสิตรุ่นพี่และนิสิตรุ่นน้องได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี อีกทั้งยังปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักการเล่นกีฬา แบบรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของสังคมปัจจุบัน ที่ต้องการความเอื้ออาทรให้แก่กัน ซึ่งกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันนั้นจะเป็นกีฬาประเภททีมเป็นส่วนใหญ่ เช่น วอลเล่ย์บอล แชร์บอล แบตมินตัน และฟุตบอล นอกจากนี้ยังทำให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
    องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ได้เห็นความสำคัญของกิจกรรมกีฬา ที่จะช่วยสร้างคนให้มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีคุณธรรมจริยธรรม จึงได้ถือโอกาสจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องเทาทอง เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างรุ่นพี่ และรุ่นน้อง และระหว่างสาขา อีกทั้งยังเป็นการสืบสานโครงการกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องเทาทองให้คงอยู่สืบไป

สถานที่ดำเนินงาน

ลานเอนกประสงค์ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

ระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลที่ได้รับจากโครงการ

๑) นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เกิดความรักสามัคคีกัน
๒) นิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้องมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
๓) นิสิตได้แสดงความสามารถในการแข่งขันกีฬาพี่น้อง เทา-ทอง

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 080-991-1920

Back to Top