โครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์

กิจกรรมคณะ 0 Comment

หลักการและเหตุผล

  ร่วมเป็นวิทยากรโดยดร.นงนุช ศรีสุข ดร.เบญญาดา กระจ่างแจ้ง และ อาจารย์ญาณิน พัดโสภา

สถานที่ดำเนินงาน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Leave a comment

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top