โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ครั้งที่ ๘ (Science Tour VIII)

กิจกรรมคณะ 0 Comment

หลักการและเหตุผล

  วิทยาศาสตร์สัญจร หรือ Science Tour ครั้งที่ ๘ เป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเผยแพร่ให้แก่นักเรียนในจังหวัดสระแก้ว โดยเน้นรูปแบบของการจัดกิจกรรมฐานความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ ฐานการทดลองเคมี ฐานการทดลองของใช้ในครัว ฐานการแยกขยะ ฐานเกมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นอกจากจะเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ยังช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจจะศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้นอีกด้วย ทางคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังต้องการยกระดับการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่นให้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์

๑) ส่งเสริมและกระจายความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปสู่เยาวชน รวมทั้งให้คำแนะนำ ชี้แนะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่อยู่ในจังหวัดสระแก้วและใกล้เคียง
๒) ให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนในระดับอุดมศึกษาและการพัฒนาวิทยาศาสตร์มากขึ้น
๓) ฝึกฝนการอยู่ร่วมกันและทำงานเป็นกลุ่ม ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ และนิสิตช่วยงาน
๔) สร้างเครือข่ายงานทางด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ต่อไป
๕) เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งผู้ที่เข้ารับการอบรมและนิสิตช่วยงาน

สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนอรัญประเทศ ต. อรัญประเทศ อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันที่ ๑๐ – ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๒๐๐ คน

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top