หลักสูตรเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง

หลักสูตรเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง

ข่าวอบรม/สัมมนา Comments Off

สามารถดูหลักสูตรเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งที่นี่

@Faculty of Science and Social Sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top