ขอเชิญประเมินการเรียนการสอน ภาคต้นปีการศึกษา 2560

ขอเชิญประเมินการเรียนการสอน ภาคต้นปีการศึกษา 2560

ข่าวการศึกษา Comments Off

สามารถดูขอเชิญประเมินการเรียนการสอน ภาคต้นปีการศึกษา 2560ที่นี่

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top