โครงการสระแก้วร่วมใจ รับน้องและประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โครงการสระแก้วร่วมใจ รับน้องและประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ข่าวสโมสรนิสิต Comments Off

@Faculty of Science and Social Sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top