ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม e-Learning

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม e-Learning

ข่าวอบรม/สัมมนา Comments Off

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top