โครงการสืบสานวิถีธรรม วิถีพุทธ

โครงการสืบสานวิถีธรรม วิถีพุทธ

กิจกรรมสโมสรนิสิต Comments Off

หลักการและเหตุผล

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยคณะฯ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาการเรียนรู้ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี นอกจากนี้แล้วคณะฯยังมีนโยบายส่งเสริมให้นิสิตได้มีกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านจิตอาสา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งศาสนาพุทธ ซึ่งในแต่ละปีจะมีวันสาคัญทางศาสนาต่างๆ ที่ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงความสาคัญทางพุทธศาสนา และได้ปฏิบัติตนตามประเพณีวัฒนธรรมของศาสนาพุทธที่สืบทอดกันมา ในการนี้ทางสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ขออนุมัติจัดโครงการสืบสานวิถีธรรม วิถีพุทธ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชนท้องถิ่นในงานวันสาคัญทางศาสนา เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตมีจิตอาสา ได้บาเพ็ญประโยชน์ในการเสียสละแรงกายและเวลาเพื่อสังคม เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับชุมชนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อปลูกฝังให้นิสิตให้มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ และรู้จักช่วยเหลือสังคม
๒) เพื่อให้นิสิตได้สืบสานประเพณีที่สาคัญของศาสนาและสืบทอดประเพณีต่อไป
๓) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับชุมชนท้องถิ่น

สถานที่ดำเนินงาน

วัดสายไหมวนาราม ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
อาคาร ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐

ผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ช่วยงานทอดผ้าป่า ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นิสิตจานวน ๒๐ คน
กิจกรรมที่ ๒ ตักบาตร ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณาจารย์จานวน ๑๐ คน บุคลากรจานวน ๑๐ คนและ นิสิตจานวน ๑๐๐ คน
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ช่วยงานวันมาฆบูชา นิสิตจานวน ๒๐ คน

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 080-991-1920

Back to Top