โครงการสานสัมพันธ์สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมสโมสรนิสิต Comments Off

หลักการและเหตุผล

หน่วยงานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่เป็นกลุ่มผู้นำนิสิตของคณะฯ ที่มีบทบาทหน้าที่เป็นตัวแทนนิสิตในการจัดกิจกรรมและคอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้กับนิสิต โดยในแต่ละปีการศึกษาจะมีการเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตรวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตเพื่อดำเนินงานกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่ได้ถูกวางแผนขึ้นในแต่ละปี กิจกรรมโครงการเหล่านี้จะถูกการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารกิจการนิสิตคณะฯ ซึ่งเป็นคณาจารย์ที่เสมือนเป็นที่ปรึกษาให้กับสโมสรนิสิต มีหน้าที่ดำเนินการพัฒนาด้านกิจการนิสิต และดูแลให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงานของสโมสรนิสิตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ นอกจากนี้แล้วสโมสรนิสิตยังได้รับความร่วมมือจากนิสิตที่เป็นสมาชิกของสโมสรนิสิต ซึ่งเป็นนิสิตที่มีจิตอาสาคอยให้ความร่วมมือกับสโมสรนิสิตในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ถึงแม้จะไม่ใช่นิสิตที่มีตำแหน่งอยู่ในคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตก็ตาม

สโมสรนิสิตได้รับความร่วมมือร่วมใจและการสนับสนุนจากกลุ่มคนหลายส่วน ทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งหากมีกิจกรรมที่สามารถช่วยสานพันธ์อันดีให้กับกลุ่มคนต่างๆ ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรรมการบริหารสโมสรนิสิตฯ คณะกรรมการบริหารกิจการนิสิตฯ และสมาชิกสโมสรนิสิต ทำให้รู้จักกันมากขึ้น มีความสนิทสนมแนบแน่นกันมากขึ้น ได้รับการถ่ายทอดแนวคิดที่ดีต่อการดำเนินกิจกรรม ย่อมส่งผลอันดีให้กับการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ จากเหตุผลดังกล่าวจึงขอจัดโครงการสานสัมพันธ์สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ขึ้น เพื่อให้ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด ถ่ายทอดประสบการณ์และวิธีการในการดำเนินกิจกรรมโครงการ และเพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างสโมสรนิสิตกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์การดำเนินงานซึ่งกันและกัน
๒) เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างสโมสรนิสิตกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ดำเนินงาน

บ้านพักนิสิต ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้เข้าร่วมโครงการ

๑) ผู้บริหาร/อาจารย์/บุคลากร จำนวน ๑๑ คน
๒) นิสิต จำนวน ๓๙ คน

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top