โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ

โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ

กิจกรรมสโมสรนิสิต Comments Off

หลักการและเหตุผล

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการทั่วไป การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการจัดการสอบในสองภาคเรียนทั้งการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค หากคณะได้มีการส่งเสริมให้นิสิตได้มีการเตรียมความรู้ก่อนสอบจำทำให้นิสิตมีความพร้อมก่อนสอบมากขึ้น นอกจากนี้ในระหว่างการศึกษาสาขาวิชาอาจมีความต้องการให้นิสิตได้รับความรู้นอกเหนือจากเนื้อหาในหลักสูตรที่เรียนเพิ่มเติมจึงอาจมีการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ให้นิสิตได้มีคุณลักษณะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยบูรพา

ด้วยเหตุทนี้ทางสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้จัด “โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙” ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เพื่อให้ตัวนิสิตนำความรู้และกระบวนการคิดที่ได้ไปใช้ในการสอบและเสริมความรู้จากหลักสูตรของสาขาวิชาที่เรียน

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในการสอบและเพื่อเสริมความรู้เพ่ิมเติมให้กับสาขาวิชา
๒) เพื่อเพิ่มความมั่นใจหรือความพร้อมในการสอบ
๓) เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการ

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

ผู้เข้าร่วมโครงการ

๑) ผู้บริหาร/อาจารย์/บุคลากร จำนวน ๑ คน
๒) นิสิตทุกสาขา จำนวน ๖๐ คน

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top