โครงการบูรพาสระแก้วร่วมใจ อำลานิสิตจบใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

กิจกรรมสโมสรนิสิต Comments Off

หลักการและเหตุผล

Bye nior มาจากคำว่า Good bye senior เป็นงานประเพณีที่น้องๆ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเลี้ยงอำลา และแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในชั้นปีสุดท้าย เพื่อระลึกถึงการใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ที่มีทั้งความสุข และความทุกข์ปะปนกันไป ตลอดระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา เป็นการอำลาเพื่อนๆ และรุ่นน้องอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศงานเลี้ยงที่อบอุ่น และเป็นกันเอง

ในทุกๆปีการศึกษา จะมีนิสิตจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ซึ่งประกอบไปด้วยนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร การจัดกิจกรรมอำลารุ่นพี่ (Bye nior) จะเป็นงานเลี้ยงอำลา และแสดงความยินดี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตรุ่นน้องเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังมีการแสดงจากรุ่นน้อง การฉายวีดิทัศน์ เพื่อระลึกถึงความทรงจำครั้งที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย และสร้างความประทับให้กับนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการบูรพาสระแก้วร่วมใจ อำลานิสิตจบใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้นิสิตรุ่นน้องได้แสดงความยินดีกับนิสิตจบใหม่นิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
๒) เพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วมแสดงความสามารถ ในการจัดชุดการแสดงอำลานิสิตจบใหม่
๓) เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ในการจัดโครงการบูรพาสระแก้วร่วมใจ อำลานิสิตจบใหม่

สถานที่ดำเนินงาน

ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อำเภอ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันพุธที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ผู้เข้าร่วมโครงการ

๑) ผู้บริหาร/อาจารย์/บุคลากร จำนวน ๕๐ คน
๒) นิสิต จำนวน ๔๘๘ คน

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top