โครงการบูรพาสระแก้วร่วมใจ รับน้องและประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรมสโมสรนิสิต Comments Off

หลักการและเหตุผล

ประเพณีรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งในแต่ละมหาวิทยาลัยมีประเพณีการรับน้องภายในคณะที่มีรูปแบบ และจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจุดประสงค์หลักของประเพณีรับน้องจัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์รุ่นพี่กับรุ่นน้องให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ทั้งการเรียน การใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย และการทำกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งยังปลูกฝังระบบ ระเบียบวินัย เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีภายในรุ่น และปฏิบัติตนไปในทางเดียวกัน

ด้วยเหตุนี้ทางสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้จัด “โครงการบูรพาสระแก้วร่วมใจ รับน้องและประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙” เพื่อให้ประเพณีการรับน้องและประชุมเชียร์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม สร้างจุดแข็งภายในคณะด้วยความสมัครสมานสามัคคี มีระบบ มีระเบียบให้ภายในรุ่นมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่ กับนิสิตรุ่นน้องภายในคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒) เพื่อสร้างความมีระเบียบ ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นหมู่คณะ ให้กับนิสิตใหม่
๓) เพื่อปลูกฝังความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในรั้วคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันศึกษาของตน

สถานที่ดำเนินงาน

อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต บริเวณศูนย์กิจกรรมนิสิต และลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อำเภอ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม – วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ผู้เข้าร่วมโครงการ

๑) นิสิตชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๓๐๐ คน
๒) นิสิตดำเนินโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน

จดหมายข่าวรับน้อง2-1250x1768

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 080-991-1920

Back to Top