โครงการนิสิตสดใสใส่ใจสุขภาพ ปีที่ ๓

กิจกรรมสโมสรนิสิต Comments Off

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันนิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มักจะไม่ให้ความสำคัญในการออกกำลังกาย อาจจะเกิดจากการไม่มีเวลาว่างหรือไม่มีความตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการอออกกำลังกาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ หรือภาวะน้ำหนักเกินตามมา

ดังนั้น สโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายของนิสิต คณาจารย์และบุคลากร จึงจัดให้มีโครงการ “นิสิตสดใสใส่ใจสุขภาพ ปีที่ ๓” ขึ้น โดยเป็นโครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สามเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพที่ดีต่อการออกกำลังกาย ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกาย
๒) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดความเสี่ยงจากปัญหาโรคอ้วน

สถานที่ดำเนินงาน

ชื่อห้อง/อาคาร บริเวณหน้าอาคารเทียนทอง และศูนย์กิจกรรมนิสิต
ชื่อสถานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ถึง วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้เข้าร่วมโครงการ

๑) คณาจารย์/บุคลากร จำนวน ๕ คน
๒) นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๔๕ คน

ข่าวเต้นอารบิค

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 080-991-1920

Back to Top