โครงการค่ายอาสาบูรพาสระแก้วร่วมใจสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ ๕

กิจกรรมสโมสรนิสิต Comments Off

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันสังคมไทยมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนสะดวกสบาย ในอีกด้านหนึ่งผู้คนแสวงหาความรุ่งเรืองแต่ในด้านเศรษฐกิจจนลืมเรื่องการ พัฒนาจิตใจทำให้ปัจจุบันเกิดปัญหาสังคมขึ้นมากมาย อีกทั้งความสุขของผู้คนในสังคมก็ลดน้อยลงด้วย จึงทำให้เกิดคำถามที่ว่า แท้จริงแล้วเป้าหมายในการพัฒนาคืออะไร ปัญหาดังกล่าว ทำให้สังคมเริ่มแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ยั้งยืน และได้นำเอาแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวฯ มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความยั้งยืนในด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ ได้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ดังนั้น หากการจะทำการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นต้องเริ่มจากการพัฒนาจากระดับรากฐานของสังคม คือในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น เพราะในปัจจุบันในเขตพื้นที่ชุมชนหรือท้องถิ่นบางส่วนยังขาดการพัฒนาการดูแลจากหน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลทางด้านวัตถุและทรัพยากรมนุษย์หรือบางส่วนยังไม่มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบเข้ามาพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังขาดอุปกรณ์ทางด้านการศึกษา เช่น อุปกรณ์ด้านการศึกษาๆ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถของมนุษย์ให้เพิ่มสูงยิ่งขึ้นไป อันทำให้เกิดการพัฒนาประเทศเกิดการพัฒนาที่เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือบางสถานที่ยังขาดโอกาสในการพัฒนาสถานที่จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ อันส่งผลจากปัจจัยหลายๆอย่างเช่น งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา ความเลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบท จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าไปพัฒนาและสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างชุมชนชนบทกับตัวเมือง อันนำมาสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ด้วยเหตุนี้ สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จึงได้จัดโครงการค่ายอาสาบูรพาสระแก้วร่วมใจสร้างสรรค์สังคมครั้งที่ ๕ เพื่อเป็นการรวบรวมทรัพยากรทั้งด้าน วัสดุ อุปกรณ์ เงินทุนเครื่องมือและทรัพยากรอื่นๆตามความจำเป็นเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ จะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงโรงอาหาร สนามเด็กเล่น ทาสีตามอาคารเรียน ซึ่งการพัฒนาทั้งบุคคลและสถานที่ต้องอาศัยแนวคิดทั้งสองแนวคิดให้ควบคู่กันไปเพื่อให้การพัฒนาเยาวชนทั้งในระดับชุมชนและท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อปลูกฝังให้นิสิตมีจิตอาสา มีจิตสาธารณะและรู้จักช่วยเหลือสังคม
๒) เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนบ้านวังรี ตำบล หนองตะเคียนบอน อำเภอ วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๐ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้เข้าร่วมโครงการ

๑) ผู้บริหาร/อาจารย์/บุคลากร จำนวน ๑ คน
๒) นิสิต จำนวน ๔๐ คน

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 080-991-1920

Back to Top