ขอเชิญเข้าร่วมนิสิต/นักศึกษาประกวด Infograpic

ขอเชิญเข้าร่วมนิสิต/นักศึกษาประกวด Infograpic

ข่าวอื่นๆ Comments Off

013664-2-baac-Infographic-contest-poster-20170214

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top