ปลดปล่อยจินตนาการโชว์ผลงานสร้างสรรค์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว

ปลดปล่อยจินตนาการโชว์ผลงานสร้างสรรค์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว

ข่าวอื่นๆ Comments Off

โปสเตอร์ตามรอยเท้าพ่อ

ปลดปล่อยจินตนาการโชว์ผลงานสร้างสรรค์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า – ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ร่วมประกวดคลิปวิดีโอ ความยาว ๖๐ วินาที ภายใต้ หัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อ” เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้เรียนรู้ และเผยแพร่พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และนำมาเป็น แนวทางในการดำเนินชีวิตบนความพอเพียงพอดี และมีภูมิคุ้มกัน
ส่งผลงาน ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
รางวัลชนะเลิศ ๓ รางวัล
- ทุนการศึกษา รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมรับมอบเกียรติบัตร จากผู้ว่า ฯ
- ผลงานที่ชนะเลิศ ทั้ง ๓ ผลงาน ได้รับสิทธิ์ในการส่งเข้าประกวดระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top