ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ งบรายได้

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ งบรายได้

ข่าวงานวิจัย 0 Comment

สามารถดูรายละเอียดประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ที่นี่

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top