งานทำบุญคณะฯ

งานทำบุญคณะฯ

ข่าวกิจกรรม 0 Comment

เนื่องในโอกาสเข้าสู่ปีที่ ๙ ของการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานทำบุญคณะฯ ในวันพุธที่ ๗ ธันวาคมนี้ ที่หน้าห้องคณะฯ ชั้น ๒ อาคารศ.ดร.สุชาติฯ

ทำบุญคณะ

กำหนดการทำบุญคณะ

Leave a comment

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top