โครงการ Exit Exam

โครงการ Exit Exam

ข่าวกิจกรรม 0 Comment

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาทุกคน เข้าอบรมและรับการทดสอบในโครงการทดสอบภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีก่อนจบการศึกษา Exit – Exam โดยอบรมก่อนสอบในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 และทดสอบในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาการอบรมได้ที่ https://goo.gl/KG4msL

Leave a comment

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top