โครงการเศรษฐศาสตร์เพชรมงกุฎ ครั้งที่ ๘

โครงการเศรษฐศาสตร์เพชรมงกุฎ ครั้งที่ ๘

ข่าวกิจกรรม 0 Comment

นิสิตที่สนใจลงสมัครแข่งขันโครงการเศรษฐศาสตร์เพชรมงกุฎ ครั้งที่8 สามารถแจ้งความจำนงค์ได้ที่ ดร.พนิตนาฎ ยิ้มแย้ม รายละเอียดการแข่งขันดังนี้
http://www.set.or.th/phetecon/PhetEcon/PhetEcon_Homepage.html

Banner_Phet

Leave a comment

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top