โครงการบูรพาสระแก้วร่วมใจ รับน้องและประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

กิจกรรมสโมสรนิสิต 0 Comment

หลักการและเหตุผล

ประเพณีรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งในแต่ละมหาวิทยาลัยมีประเพณีการรับน้องภายในคณะที่มีรูปแบบ และจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจุดประสงค์หลักของประเพณีรับน้องจัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์รุ่นพี่ กับรุ่นน้องให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ทั้งการเรียน การใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย และการทำกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งยังปลุกฝังระบบ ระเบียบวินัย เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีภายในรุ่น และปฏิบัติตนไปในทางเดียวกัน

ด้วยเหตุนี้ทางสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้จัด “โครงการบูรพาสระแก้วร่วมใจ รับน้องและประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘” เพื่อให้ประเพณีการรับน้องและประชุมเชียร์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม สร้างจุดแข็งภายในคณะด้วยความสมัครสมานสามัคคี มีระบบ มีระเบียบให้ภายในรุ่นมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่ กับนิสิตรุ่นน้องภายในคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒) เพื่อสร้างความมีระเบียบ ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นหมู่คณะ ให้กับนิสิตใหม่
๓) เพื่อปลูกฝังความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในรั้วคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันศึกษาของตน

สถานที่ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

ระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม – ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น ๕๐๐ คน

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top