โครงการเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

กิจกรรมคณะ 0 Comment

หลักการและเหตุผล

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยบูรพา  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น   มีมติให้คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า โดยคณะได้อยู่ในกลุ่มของโครงการเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข   ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้  โดยให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างสร้างสรรค์  และฝึกทักษะในการจัดกิจกรรมร่วมกับสังคม ทำให้นิสิตได้พัฒนาการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และทำให้นิสิตได้รับและเรียนรู้ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับสังคม

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้นิสิตได้จัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้จากทบเรียนให้กับผู้อื่น
๒) เพื่อฝึกทักษะในการจัดกิจกรรมร่วมกับสังคม

สถานที่ดำเนินงาน

อาคารสิรินธร  มหาวิทยาลัยบูรพา  บางแสน

กำหนดการจัดโครงการ

วันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๒๐ คน

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top