โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตและผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสวมหมวกนิรภัยร้อยละ ๑๐๐

กิจกรรมคณะ 0 Comment

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันอุบัติเหตุบนท้องถนนนับเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ซึ่งสถิติในการเกิดอุบัติเหตุนั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นพาหนะที่มีจำนวนผู้ใช้สัญจรเป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุหลักเนื่องมาจากผู้ขับขี่ไม่เคารพกฎจราจร ประมาท ขาดสติในการขับขี่ นอกจากนั้นผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายยังขาดจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจึงทำให้มีผลต่อการสูญเสียถึงชีวิตได้ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ได้ตระหนักถึงความสำคัญและผลจากการสูญเสียของการเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนต์ต่อนิสิตและผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งคณะฯ ยังมีนโยบายในการพัฒนานิสิตให้มีประสิทธิภาพ และให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ จึงได้จัดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตและผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสวมหมวกนิรภัยร้อยละ ๑๐๐ ขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นิสิตและผู้ปฏิบัติงานของคณะได้ปฏิบัติตามกฎจราจร และเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่และผู้ซ้อนรถจักรยานยนต์เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

วัตถุประสงค์

วันที่  ๑ – ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙

สถานที่ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นิสิตและผู้ปฏิบัติงานคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 080-991-1920

Back to Top