โครงการเติมความสุขให้วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙

กิจกรรมคณะ 0 Comment

หลักการและเหตุผล

เยาวชน คือ ทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ เป็นผู้จะต้องเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ซึ่งเป็นกำลังหลักที่สำคัญและยังสามารถพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองในภายภาคหน้า เยาวชนจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้ครบทุกด้าน เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เยาวชนรุ่นใหม่จึงต้องใฝ่เรียน ใฝ่รู้ กล้าคิด กล้าแสดงออก ตลอดจนการปลูกฝังให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิด แล้วนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศชาติ จากความสำคัญดังกล่าว สังคมควรเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับอนาคตของชาติ

    คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยมีการส่งเสริมให้นิสิตได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อให้นิสิตได้พัฒนาตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ    ด้วยเหตุนี้ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เล็งเห็นถึงความสำคัญเพื่อให้นิสิตได้มีกิจกรรมร่วมกับเยาวชนในจังหวัดสระแก้ว จึงได้จัด “โครงการเติมความสุขให้วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ” เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กๆ เยาวชนในจังหวัดสระแก้ว ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ตระหนักถึงคุณค่าบทบาท ความสำคัญของตนเอง และประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับผู้ที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ นอกจากนั้นยังช่วยพัฒนาคุณภาพของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในด้านความเป็นผู้นำและบริการชุมชน

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อสร้างความสนุกสนานให้แก่เยาวชนที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรม
๒) เพื่อให้นิสิตได้ฝึกความเป็นผู้นำด้านกิจกรรม
๓) เพื่อให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๔) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตสระแก้ว และประชาชนในชุมชนท้องถิ่น

สถานที่ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มผู้รับบริการ
        นักเรียนและประชาชนจากภายนอก จำนวน ๘๐ คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
        นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๒๐ คน

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top