โครงการบูรณาการศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชนท่าเกวียนด้วยวิถี ๔ ดี

กิจกรรมคณะ 0 Comment

หลักการและเหตุผล

(ความต้องการของสังคม หรือชุมชน และความสามารถ ความชำนาญของส่วนงาน)จากการที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ นี้
เนื่องจากในสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ “ขุมปัญญาตะวันออก เพื่ออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of the Nation)” และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม และยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นแล้ว จังหวัดสระแก้ว โดย นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดภายใต้แนวคิด ๔ ดี วิถีพอเพียง คือ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี รวมทั้งน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” มาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดทั้ง ๔ ด้าน และกำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัด จำนวน ๘ ประเด็น คือ ๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ครัวเรือน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด จัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ระบบ GIS) ให้มีความสุข ภายใต้ ๔ ดี วิถีพอเพียง ๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ครัวเรือน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด กำหนดมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ธรรมนูญ ๔ ดี วิถี พอเพียง) ๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ครัวเรือน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต บนพื้นฐานข้อมูลและธรรมนูญ ๔ ดีวิถีพอเพียง ๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตั้งแต่ ครัวเรือน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ร่วมมือกันจัดหาทรัพยากรและงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ในหมู่บ้านและตำบล ๕) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแกนนำ ๔ ดี วิถีพอเพียง ทุกระดับ ๖) ส่งเสริมการพัฒนากรรมการและคณะทำงาน ๔ ดี วิถีพอเพียง ทุกระดับ ๗) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ บ้าน วัด และ โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ ๘) ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และศูนย์ประสานงานการพัฒนาสระแก้ว เมืองแห่งความสุข ๔ ดี วิถีพอเพียง
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยบูรพาและเป็นสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่เพื่อตอบสนองต่อนโยบายข้างต้น จึงได้กำหนดพันธกิจของคณะให้มีการดําเนินการพัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสังคมให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ แผนยุทธศาสตร์ชาติในระยะ ๒๐ ปี และนโยบายการพัฒนาจังหวัดสระแก้วภายใต้แนวคิด ๔ ดี วิถีพอเพียง จึงได้จัดให้มีโครงการบริการวิชาการ “บูรณาการศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชนท่าเกวียนด้วยวิถี ๔ ดี” ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการศาสตร์สาขาต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนท่าเกวียน เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและชุมชนท้องถิ่น จึงได้จัดให้มีโครงการบริการวิชาการ “บูรณาการศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชนท่าเกวียนด้วยวิถี

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อพัฒนาชุมชนท่าเกวียนด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ทุกศาสตร์สาขาภายในคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒) เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับชุมชนท้องถิ่น
๓) เพื่อหาแนวทางการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 4 ดีวิถีพอเพียง
๔) เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์กับชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง

สถานที่ดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มผู้รับบริการ

– บุคคลทั่วไป จำนวน…๑๕๐…..คน
– นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาจากภายนอก จำนวน….๓๐…….คน

พื้นที่ / ชุมชนเป้าหมาย
ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top