โครงการความรู้ผู้บริหารสู่บัณฑิต

กิจกรรมคณะ 0 Comment

หลักการและเหตุผล

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ทำตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์แล้วนั้น คณะฯยังมีแนวทางที่จะติดตามบัณฑิตในการให้ความรู้และแนะนำข้อมูลแก่บัณฑิตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใน การดำรงชีวิตหลังจบการศึกษาในด้านต่างๆ เช่น หลักการทำงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่นการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรมรวมไปถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทางคณะฯ จึงดำเนินการจัดโครงการความรู้ผู้บริหารสู่บัณฑิต เพื่อให้บัณฑิตใหม่ของคณะฯได้รับการถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ จากผู้บริหารคณะฯ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตหลังจบการศึกษาได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้บัณฑิตใหม่ได้รับความรู้จากผู้บริหารคณะฯ
๒) เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างบัณฑิตใหม่และคณะฯ

สถานที่ดำเนินงาน

ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี ชั้น ๒ อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วางแผนโครงการ วันที่ ๑-๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
ประชาสัมพันธ์โครงการ วันที่ ๘-๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
ดำเนินโครงการ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
ประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ วันที่ ๑๘ – ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
จัดทำรายงานสรุปโครงการ วันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ผู้เข้าร่วมโครงการ

บัณฑิตใหม่รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๑๔ คน

Leave a comment

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top