บูรพาสระแก้วร่วมใจ ส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรมสโมสรนิสิต 0 Comment

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้นสิทธิและหน้าที่ขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทยคือ การใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเป็นคนดี เป็นผู้แทนของประชาชน ในการบริหารราชการของแผ่นดิน ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ทั้งนี้สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังสิทธิและหน้าที่ของนิสิตในการใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวิถีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบกับการทำหน้าที่ผู้แทนนิสิตให้เกิดประโยชน์แก่คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงกำหนดจัดโครงการ บูรพาสระแก้วร่วมใจ ส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ขึ้น ในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นวันเลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตและกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ แทนชุดปัจจุบันที่ใกล้จะหมดวาระการในการศึกษา ๒๕๕๘

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อปลูกฝังให้นิสิตได้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒) เพื่อคัดเลือกกลุ่มนิสิตที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปบริหารกิจกรรมของนิสิตในนามของคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานที่ดำเนินงาน

อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ผู้เข้าร่วมโครงการ

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ทุกชั้นปี

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top