โครงการบูรพาสระแก้วอิ่มบุญ ร่วมใจ วัยใสใส่บาตร ปีที่ ๔

กิจกรรมสโมสรนิสิต 0 Comment

หลักการและเหตุผล

การทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถือเป็นวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน สามารถทาได้ ทุกวันอันจะก่อให้เกิดความสุขใจ รวมถึงการได้ทาบุญด้วย แต่ด้วยในปัจจุบันกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบทาให้นิสิตมีเวลาไม่เพียงพอต่อการไปทาบุญที่วัด

ดังนั้นทางสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงจัด “โครงการบูรพาสระแก้วอิ่มบุญ ร่วมใจ วัยใสใส่บาตร ปีที่ ๔” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตทั้งที่มีที่พักอาศัยอยู่ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสในการทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง อันจะทาให้นิสิตมีโอกาสบริจาคทาน มีจิตใจที่สงบ และมีความพร้อมสามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
๒) เพื่อให้นิสิตมีจิตใจที่สงบ มีสมาธิในการศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
๓) เพื่อปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมไทยที่กาลังจะเลือนหายไปให้นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

สถานที่ดำเนินงาน

บริเวณโถงชั้นล่างอาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ผู้เข้าร่วมโครงการ

๑) คณะอาจารย์ และบุคลากร จานวน ๒๐ คน
๒) นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์จานวน ๘๐ คน

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top