โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

กิจกรรมงานวิจัย 0 Comment

หลักการและเหตุผล

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เป็นส่วนงานที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนมีหน้าที่ในการวิจัยและให้บริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้ระดับสากล มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยทำให้คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้นั้นคือ บุคลากรของคณะฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณาจารย์ซึ่งมีหน้าที่ในการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ

การขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคณะฯ ให้มีความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้เนื่องจากการได้รับตำแหน่งทางวิชาการถือเป็นการรับรองคุณภาพทางวิชาการ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขอตำแหน่งทางวิชาการจึงจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการขึ้น เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการที่ถูกต้อง
๒) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรสายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ

สถานที่ดำเนินงาน

อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ผู้เข้าร่วมโครงการ

บุคลากรสายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

Leave a comment

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top