การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

กิจกรรมงานวิจัย 0 Comment

หลักการและเหตุผล

ด้วยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึ่งได้กาหนดนโยบายการวิจัยของชาติในประเด็นด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการวิจัยและบุคลากรทางการวิจัย โดยการเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการวิจัยของประเทศให้มี
จานวนและคุณภาพเพิ่มขึ้น ทั้งนักวิจัยและผู้บริหารการวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น และ
ภาคการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพาสู่ความเป็นเลิศปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ประกอบกับนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาความเข้มแข็งทางด้าน
วิชาการและการวิจัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยควบคู่กับเป้าหมายในการได้รับการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยในทวีปเอเชียตามเกณฑ์ QS University Rankings ไม่ต่ากว่าอันดับที่ ๑๕๐ ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓

ดังนั้นทางกลุ่มคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วจึงเห็นสมควรให้จัดโครงการอบรม “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
เผยแพร่” ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้ความรู้และแบ่งปันเทคนิคในการเขียน
บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ให้แก่คณาจารย์ในคณะฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทาวิจัยและการตีพิมพ์บทความ
วิจัยในวารสารการวิชาการเพิ่มมากขึ้นตลอดจนสามารถนาผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีค่า Impact
Factor ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
๓) เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ในด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ที่ตรงประเด็น ชัดเจน และถูกต้องมากขึ้น

สถานที่ดำเนินงาน

อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

ผู้เข้าร่วมโครงการ

คณาจารย์จำนวน ๓๙ คน

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 080-991-1920

Back to Top