โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อลดความเสี่ยงในการวิจัย

กิจกรรมงานวิจัย 0 Comment

หลักการและเหตุผล

การวิจัย (Research) หรือกระบวนการแสวงหาหรือพัฒนาองค์ความรู้ที่มีลักษณะเป็นนัยทั่วไปอย่างมีระบบแบบแผนโดยวิธีการอันเป็นที่เชื่อถือได้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2540) เป็นพันธกิจที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) คือ “ประเทศไทยมีและใช้งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” เพื่อสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมและแพร่หลาย เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างไรก็ตามการดำเนินการวิจัยนั้น มักมีความเสี่ยง (Risk) ในทุกขั้นตอน ความเสี่ยงดังกล่าวจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสำเร็จต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรได้ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549)

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เห็นความสำคัญเรื่องความเสี่ยงของการวิจัยดังกล่าว จึงจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ (Knowledge Management; KM) ร่วมกันระหว่างบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ใน 4 ขั้นตอนการทำวิจัย ได้แก่
(1) การออกแบบหรือวางแผนการวิจัย
(2) การขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
(3) การดำเนินการวิจัย
(4) การเผยแพร่ผลงานวิจัย
ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการวิจัยที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับตลอดจนเป็นการเพิ่มโอกาสการทำวิจัยให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับการเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยที่สร้างปัญญาให้กับแผ่นดินอย่างเต็มศักยภาพ

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องความเสี่ยงของการวิจัย
๒) เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานที่ดำเนินงาน

อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

ผู้เข้าร่วมโครงการ

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

Leave a comment

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top