โครงการงานวิจัย: แนวทางเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมงานวิจัย 0 Comment

หลักการและเหตุผล

ปฏิญญาเซบูว่าด้วยการเร่งจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ.2015 (Cebu declaration on the acceleration of the establishment of an ASEAN community by 2015) กำหนดให้วันที่ 31 ธันวาคมพ.ศ.2558 เป็นวันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ เป็นผลทำให้เหลือระยะเวลาเพียง 7 เดือน ที่ 10 ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะยกระดับการพัฒนาจากเดิมสู่การเป็น ประชาคม อาเซียน (Asian Community ; AC) ที่ปรับรูปแบบการพัฒนาเป็น “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่ง
ประชาคม” เชื่อมโยงความร่วมมือกัน ภายใต้ 3 เสาหลัก ได้แก่
(1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN political-security community : APS)
(2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN economic community : AEC)
(3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN socio-cultural community : ASCC)

กรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ถูกกำหนดและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมี แนวโน้มจะยกระดับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นด้วย การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ร่วมกันระหว่างนักวิจัยในประชาคมอาเซียนด้วย ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อนักวิจัยที่จะต้องเตรียมความพร้อมกับแนวทางการวิจัยใหม่ จากเดิมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เฉพาะภายในประเทศเป็นผลในภาพรวมของอาเซียนหากแต่ยังคงไว้ซึ่งประโยชน์ของประเทศด้วย แนวทางการวิจัยดังกล่าวเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เห็นความสำคัญเรื่องดังกล่าว จึงจัด โครงการงานวิจัย : แนวทางเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ขึ้นโดยเชิญวิทยากรผู้มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์การวิจัยสูงมาให้ความรู้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับบุคลากรในคณะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้ทิศทางการทำวิจัยในบริบทของความเป็นประชาคมอาเซียน ตลอดจนเพิ่มโอกาสการทำวิจัยให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับการเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยที่สร้างปัญญาให้กับแผ่นดินอย่างเต็มศักยภาพ

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อเรียนรู้แนวทางการวิจัยของประชาคมอาเซียน
๒) เพื่อสร้างโอกาสสู่การวิจัยภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน
๓) พัฒนาศักยภาพการวิจัยของบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถานที่ดำเนินงาน

อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

ผู้เข้าร่วมโครงการ

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

Leave a comment

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top