โครงการบูรพาสระแก้วร่วมใจ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สุขใจในประเพณีสงกรานต์

Uncategorized 0 Comment

วัตถุประสงค์

๑)เพื่อให้นิสิตได้สืบสานประเพณีไทย
๒)เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับชุมชนท้องถิ่น

Leave a comment

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top