โครงการปรับพื้นฐานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

งานบริการวิชาการ 0 Comment

หลักการและเหตุผล

  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติในปีการศึกษา๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๖ สาขาวิชาคือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งแต่ละสาขาวิชาได้จัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้ โดยใช้หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๙

  เนื่องจากนิสิตใหม่แต่ละคนมีภูมิหลังและความรู้จากสถานศึกษาเดิมที่แตกต่างกันก่อนที่จะเริ่มเรียนในภาคการศึกษาแรกนิสิตจึงควรได้รับการปรับพื้นฐานความรู้ในรายวิชาของแต่ละสาขาและเตรียมความพร้อมในการศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษา
คณะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการปรับพื้นฐานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ให้แก่นิสิตใหม่ในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับแคลคูลลัส ภาษาอังกฤษ และรายวิชาพื้นฐานของแต่ละสาขา และเพื่อให้นิสิตใหม่ได้เตรียมความพร้อมในการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ประโยชน์ที่ได้รับทำให้นิสิตใหม่มีพื้นฐานความรู้ที่เพียงพอต่อการเริ่มศึกษาในสาขานั้นๆ ทำให้นิสิตมีความพร้อมและมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

วัตถุประสงค์

๑)เพื่อให้นิสิตได้ปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าศึกษา
๒)เพื่อให้นิสิตใหม่ได้เตรียมความพร้อมในการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว

สถานที่ดำเนินงาน

อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

กำหนดการจัดโครงการ

ตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ผู้เข้าร่วมโครงการ

๑) กลุ่มเป้าหมาย นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว ชั้นปี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๒๐๐ คน
๒) อาจารย์ผู้สอน และนิสิตช่วยงาน จำนวน ๕๐ คน

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top