ทุนส่งเสริมการศึกษา

ทุนส่งเสริมการศึกษา

ข่าวการศึกษา 0 Comment

ขอให้นิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ มารับทุนได้ที่พี่แขก (เจ้าหน้าที่การเงิน) ที่อาคารเทียนทอง ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Leave a comment

@Faculty of Science and Social Sciences.
All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top