สมัครงานธนาคารกรุงเทพ

สมัครงานธนาคารกรุงเทพ

ข่าวอื่นๆ Comments Off

รับสมัครนิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษาภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เข้าสมัครงานธนาคารกรุงเทพ
โดยแจ้งข้อมูลชื่อได้ที่ ดร.พนิตนาฎ

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top