กิจกรรมสวมหมวกนิรภัย

กิจกรรมสวมหมวกนิรภัย

ข่าวกิจกรรม Comments Off

การประชุมชี้แจงกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต

และผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสวมหมวกนิรภัยร้อยละ 100 ประจำปี พ.ศ. 2559

  1. กิจกรรมการประกวดโปสเตอร์รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย

1.1 ข้อกำหนด

- ภาพโปสเตอร์ขนาด 80 x 160 ซม. (แนวตั้ง)

- ภาพชนิด .jpg  .jpeg หรือ .bmp

- ความละเอียดภาพ (Resolution) 170 ppi

- มีตราสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/3mVNf8)

- รายละเอียดผู้สมัคร ประกอบด้วยข้อมูล ชื่อ-สกุล รหัสนิสิต สาขาวิชา และคำบรรยายโปสเตอร์

- ให้แต่ละสาขาส่งอย่างน้อย 1 ผลงาน

- ส่งผลงานได้ทาง e-mail: buusk.2012@gmail.com ภายในวันที่ 18 เมษายน 2559

1.2 เกณฑ์การตัดสิน

1.2.1 ร้อยละ 90

- สื่อตรงประเด็น

- ความสวยวาม

          1.2.2 ร้อยละ 10

- คะแนนโหวต ในวันที่ 20 เมษายน 2559

1.3 รางวัล (มอบรางวัลในวันจัดงานสถาปนาของคณะฯ)

- รางวัลชนะเลิศ: เกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง: เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง: เกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท

 

  1. กิจกรรมการแข่งขันการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ของแต่ละสาขามีเกณฑ์การตัดสินดังนี้

- กำหนดให้แต่ละสาขาวิชามีคะแนนตั้งต้น 100 คะแนน

- คะแนนจะถูกหัก 1 คะแนน เมื่อมีการแจ้งว่านิสิตสาขาวิชานั้นไม่ได้สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์

- โดยส่งหลักฐานภาพถ่ายผ่านทาง Inbox ของเพจ Facebook สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

พร้อมระบุสาขาที่นิสิตผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยสังกัดอยู่

- ส่งภาพถ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 เมษายน 2559

- คะแนนของแต่ละสาขาจะแสดงที่เพจ Facebook ของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

- มอบรางวัลในวันจัดงานสถาปนาของคณะฯ

@Faculty of science and social sciences. All rights reserved.
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
254 ม.4 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 4053

Back to Top